Opis najciekawszych programów prewencyjnych - Prewencja - KMP w Bydgoszczy

Opis najciekawszych programów prewencyjnych

Data publikacji 18.09.2015

Realizowane cyklicznie programy, akcje oraz spotkania profilaktyczno-prewencyjne na terenie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpisują się w działania w ramach poszczególnych rządowych oraz krajowych programów profilaktycznych. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy realizuje miedzy innymi następujące działania profilaktyczno - prewencyjne:

 

Programy prewencyjne

 

Realizowanecyklicznie programy, akcje oraz spotkania profilaktyczno-prewencyjne na terenieKomendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpisują się w działania w ramachposzczególnych rządowych oraz krajowych programów profilaktycznych.

 

Komenda MiejskaPolicji w Bydgoszczy realizuje miedzy innymi następujące działaniaprofilaktyczno - prewencyjne:

 

 

 

I.  Rządowy program ograniczaniaprzestępczości i aspołecznych zachowani "Razem Bezpieczniej"

 

 

 

a. Bezpiecznadroga do szkoły” – spotkania z dziećmi podczas których przekazywane są wiadomościdotyczące zagrożeń w trakcie drogi do oraz z przedszkola i szkoły. Podczaspogadanek na temat bezpiecznej drogi do szkoły oraz wszelkiego rodzajuinicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowanesą również ćwiczenia praktyczne, które odbywają się na pobliskich przejściachdla pieszych. W zajęciach uczestniczą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMPoraz maskotka policyjna.

 

 

 

b.  Rowerembezpieczniej do celu” - w ramach spotkań omawiane są zasady ruchu drogowegozwiązane z poruszaniem się rowerem po drogach publicznych, Ponadto realizowanesą również zajęcia praktyczne podczas których pod okiem policjantów dziecipokonują tor przeszkód ucząc się prawidłowej jazdy na rowerze oraz zasadbezpiecznego poruszania się po drogach.

 

 

 

c.  "Bezpieczneferie zimowe"- w ramach spotkań z dziećmi i młodzieżą omawiane sąbezpieczne zachowania podczas zabaw zimowych. W ramach w/w spotkań przygotowywanesą także  min. pokazy ratownictwa wodnegopoprowdzone przez Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy, Straż Pożarną, StrażMiejską w Bydgoszczy.

 

 

d. "Agresjai przemoc rówieśnicza" - podczasspotkań poruszana jest tematyka rozwiązywania konfliktów rówieśniczychoraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

 

 

e.  AkademiaBezpieczeństwa”- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy i Straż Miejska wBydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno- ProfilaktycznegoBezpieczna Szkoła organizuje od września 2010 r. na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczyw Centrum Edukacji Ekologicznej akcję pn.: Akademia Bezpieczeństwa- bezpiecznadroga do szkoły. W realizację przedsięwzięcia włączyły się: Związek HarcerstwaPolskiego Hufiec Bydgoszcz-Miasto, Maltańska Służba Medyczna Oddział wBydgoszczy, WORD w Bydgoszczy, SOK w Bydgoszczy oraz Wydział Edukacji UrzęduMiasta w Bydgoszczy.

 
 

Akcja „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły” skierowanajest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w Bydgoszczy i powiatubydgoskiego. Jej celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, właściwegozachowania w kontakcie kontakcie ze zwierzętami, udzielania pierwszej pomocyprzedmedycznej, bezpiecznego internetu. Dzieci oprócz zajęć, które odbywają się w plenerze (pod namiotami) mająmożliwość zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu wymienionych służbmundurowych.

 

 

 

f.  “Senior w ruchu drogowym”spotkaniadotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działaniarealizowane są w ramach kampanii Komendy Głównej Policji pn“Kieruj sięrozsądkiem”.


g. „Bezpieczny start” -  program skierowany do uczniów gimnazjów iszkół średnich    oraz opiekunów młodychkierowców, którzy w myśl przepisów odpowiedzialni są za udostępnianie pojazdówosobom trzecim. Celem programu jest : przekazanie wiedzy z zakresu ruchudrogowego, zmian w przepisach o ruchu pieszych i kierujących, wskazaniezagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i środków odurzających podczaskierowania pojazdami, w tym odpowiedzialność karna, wdrożenie zagadnieńprewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach Bydgoszczy ipowiatu bydgoskiego, promowanie odpowiedzialnych zachowań młodych kierowców iumiejętności przewidywania, przeciwdziałanie tragicznym skutkom zdarzeń drogowych.Podejmowane działania polegają na: systematycznych spotkaniach z uczestnikami,szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, spotkaniach zpsychologiem, zajęciach obejmujących obserwację zachowań na drodze, spotkaniachz wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów profilaktycznych.Program realizowany jest przy współpracy partnerów : Bydgoski OśrodekRehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Wojewódzki OśrodekRuchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport.

 

h.  „50+na drodze” – program adresowany do kobiet i mężczyzn powyżej 50-tego rokużycia. Celem programu jest : rozwinięcie podstawowych zagadnień z zakresu ruchudrogowego i prewencji na drogach u kierowców oraz innych użytkowników dróg,zapoznanie z nowelizacją przepisów w celu podniesienia świadomości kierowcy,który od wielu lat jest uczestnikiem ruchu drogowego, przedstawienie aspektówzdrowotnych wpływających na percepcję spostrzegania zagrożeń, przewidywania irutyny w miarę upływu lat, wykrycie problemów tzw. kierowcy z dużym stażem iuświadomienie o odpowiedzialności za siebie i innych, nawiązanie do spożywaniaalkoholu lub innych środków działających podobnie. Realizacja programu polegana: jednorazowych spotkaniach z grupami do 30 uczestników, szkoleniu z zakresuruchu drogowego i techniki jazdy, zajęciach z psychologiem i ratownikiemmedycznym, wykorzystaniu prezentacji multimedialnych i filmów profilaktycznych.Partnerami programu są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Grupa RatownictwaAUXILIUM-Med Koronowo, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport.

 

II.   Krajowy Program PrzeciwdziałaniaPrzemocy w Rodzinie

 

     

 

a.  Aktywnie w trosce o III wiek”- Duża grupa ludzi w starszym wiekustaje się ofiarami przestępstw między innymi kradzieży, rozbojów i oszustw. Wcelu przeciwdziałania tym procederom realizowany jest cykl spotkań w DomachPomocy Społecznej na terenie miasta Bydgoszczy z zakresu bezpiecznych formzachowań, skierowanych do tego środowiska. Spotkania podzielone są na częśćteoretyczną i część praktyczną. Podczas omawiania części teoretycznej poruszanesą zagadnienia związane z zagrożeniami jakie mogą napotkać ludzie starsi,metody działania sprawców podczas najczęściej popełnianych przestępstw np.napadów rabunkowych, oszustw (metodą na wnuczka), kradzieży. Część praktycznapoświęcona jest prezentacji najprostszych form obrony podczas sytuacjikrytycznej. Przedsięwzięcie to realizowane jest wspólne z Strażą Miejską wBydgoszczy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

 

 

 

b.  „Bezpieczna Kobieta” - Podprogram skierowany dla kobietróżnych zawodów. Składa się z zajęć teoretycznych (przepisy prawa – obronakonieczna i zajęcie praktyczne na sali). Zajęcia trwają 1,5 godz. raz wtygodniu przez 2 miesiące.

 

Swym zakresem obejmują symulowanie sytuacjiniebezpiecznych wraz z nauką nabywania umiejętności odpowiedniej reakcjisamoobrony. Kursy samoobrony prowadzone są przez policjantów KMP w Bydgoszczyoraz strażników miejskich.

 

c.  PrzyjaznyPatrol” - Program jestrealizowany od 2009r.  w ramach coroczniezawieranego porozumienia pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy a KomendantemMiejskim Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy .

 

W skład “Przyjaznego patrolu”wchodzi pracownik MOPS-u oraz nieumundurowany pracownik Wydziału PrewencjiKomendy Miejskiej Policji.

 

Patrole pojawiają się wszędzietam, gdzie zagrożone jest dobro dziecka, a w szczególności gdy:

 
-  dziecko pozostawionejest bez opieki w domu lub poza nim (pozostawione, zagubione),
-  dziecko jestświadkiem / uczestnikiem sytuacji przemocy - w tym domowej,
-  dziecko jestuczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pozostało pozbawioneopieki,
-  inne sytuacjezagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.
 

 

 

Działania “Przyjaznego patrolu”obejmują:

 

-   rozpoznanie sytuacjidziecka,
-   zapewnienie dzieckupoczucia bezpieczeństwa,
-   zadbanie o to, bydziecko znalazło opiekę w rodzinie, a jeśli to niemożliwe - w placówce ocharakterze rodzinnym lub placówce opiekuńczo – wychowawczej,
-  dbałość, by trudnąnierzadko traumatyczną sytuację dziecko przeszło w warunkach bezpiecznych,przyjaznych, z uwzględnieniem jego potrzeb emocjonalnych,
-  powiadomienie ozaistniałej sytuacji właściwych organizacji niosących pomoc dzieciom.

 

 

 

“Przyjazny patrol” dyżuruje od2014r. w siedzibie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji przy ul.Iławskiej 24  w Bydgoszczy i wzywanyjest przez patrole policji, które podczas rutynowych działań stwierdzająpotrzebę zapewnienia ochrony dziecku.

 

 
 

“Przyjazny patrol”pracuje w każdy piątek i sobotę w godz. 17.00 – 1.00.

 
 

III.  Narodowy Program Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

a.  "Nie jeżdżę poalkoholu" akcja  realizowana przywspółpracy z Wydziałam Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy orazpolicjantami WRD w Bydgoszczy. W ramach akcji policjanci rozdają kontrolowanym kierowcąnaklejki promujące trzeźwą jazdę samochodem.

 

 

 

b.   Spotkania pn. „Sprzedaż alkoholu osobom małoletnim”.

 
 

c.  „Pozory mylą, dowód nie” – udział wkampanii której celem jest zapobieganie problemowi społecznemu, jakim jestsięganie po napoje alkoholowe przez małoletnich.


 
 

d.   „Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych!”Program jest realizowany od 2009r. w ramach coroczniezawieranego porozumienia pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy a KomendantemMiejskim Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.  Program ma na celu ujawnianie orazprzeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom z Ustawy o wychowaniu wtrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. orazUstawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.  W ramach programu są realizowane dodatkowe służby wspólnie ze: Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową,Strażą Graniczną, Strażą Celną.

 

 

 

e.  W szkołach powadzone są kampanie przeciwalkoholizmowi poprzez prowadzenie pogadanek, warsztatów, spotkań zespecjalistami.

 

 

 

IV.  Krajowy Program PrzeciwdziałaniaNarkomanii

 

 
 

a.  "Warsztaty edukacyjne" - wramach współpracy z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy realizowane są warsztaty zzakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Oblicza uzależnień” W ramach spotkańomawiane są  zagadnienia dotycząceodpowiedzialności prawnej nieletnich wg. Ustawy o postepowania w sprawachnieletnich oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

 

 

 

b.  Ogólnopolska Noc Profilaktyczna –wramach Ogólnopolskiego Przystanku “PAT” przy współpracy z Urzędem MiastaBydgoszcz, Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Ośrodkiem Terapii,Rehabilitacji i Profilaktyki Uzależnień „BORPA” organizowany jest przeglądteatralny dotyczący zagrożeń współczesnej młodzieży.


 
 

c. “Odpowiedzialność prawnanieletnich a uzależnienia” – spotkania z młodzieżąpoświęcone Ustawie o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawie oprzeciwdziałaniu narkomanii.

 

V.   Narodowy Plan Działań na RzeczDzieci i Młodzieży "Polska dla Dzieci"

 

 

 

a.  Jestem kibicem przez duże K”- w ramach programu Komendy Głównej Policji realizowanego min. przezWydział Sztab w Bydgoszczy przeprowadzane są zajęcia z młodzieżą przez tzw.spottersa, który odpowiada w KMP w Bydgoszczy za kontakt z kibicami, prowadzirozpoznanie kibiców oraz identyfikuje zagrożenia. Podczas zajęć tzw. spottersrozmawia z młodzieżą o kulturalnym kibicowaniu oraz o Ustawie o imprezachmasowych. Podczas każdych zajęć omawiana jest również temat “odpowiedzialnośćprawna nieletnich”.

 
 

b. Bezpieczny Internet”“Cyberprzemoc” spotkania dotyczące bezpiecznego “surfowania po sieci”. Podczasspotkań z młodzieżą omawiana jest również odpowiedzialność prawną nieletnichzwiązaną z przestępstwami popełnionymi w sieci.

 
 

c. Zapobiec - Przetrwać” - Terroryzm został uznany zazagrożenie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Wśród cechzjawiska terroryzmu jest dążenie napastnika do celu, a narzędziem do jegoosiągnięcia jest przemoc lub groźba jej użycia. Dlatego głównym celem atakówterrorystycznych czy też zamachów są instytucje, miejsca zgromadzeńpublicznych.

 

Zachowania agresywne, przemocwśród młodzieży, złe autorytety, brak konstruktywnych zachowań czy też chęćzaistnienia i zaimponowania rówieśnikom może być efektem poważnych zagrożeń dlabezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Najistotniejszym elementem powziętejprofilaktyki jest rozpoznanie, zwalczanie i likwidacja zagrożeń.

 

Rozpatrując możliwościprzeciwdziałania zagrożeniom należało uwzględnić techniczne zabezpieczenieszkół przed wtargnięciem potencjalnego napastnika na teren szkoły jak iprzedstawienie możliwych zagrożeń uczniom i pracownikom placówki oświatowej wcelu przygotowania się do potencjalnego ataku. W roku szkolnym 2009/2010Komenda Miejska Policji, Straż Miejska w Bydgoszczy, Wydział ZarządzaniaKryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, Straż Pożarna w Bydgoszczy, WydziałEdukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Obsługi Urzędu Miastawyszli z inicjatywą zorganizowania programu prewencyjno edukacyjnego z zakresupodwyższenia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie Bydgoszczy.Program został wdrożony na podstawie zarządzenia  Prezydent Miasta Bydgoszcz powołując Zespółdo spraw koordynacji bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych, któryskłada się z dziewięciu przedstawicieli w/w instytucji.

 

 

 

W ramach programu wypracowanojednolity system alarmowania służb o zaistniałym zagrożeniu oraz powzięcieniezbędnych środków do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole orazwłaściwych mechanizmów zachowań w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 

W ramach programu “Zapobiec-Przetrwać”organizowane są szkolenia dla wyznaczonych przez Dyrektorów Bydgoskich Szkół,Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa. Szkolenia dla 120 KoordynatorówBezpieczeństwa poprowadzą byli żołnierze jednostki GROM z Centrali Szkoleń AT wWarszawie. Obiektowi Koordynatorzy Bezpieczeństwa są przygotowani do właściwychreakcji w sytuacjach zagrożenia tj.:

 

- napad z zamiarem pobicia/zabicia,

 

- wtargnięcia napastnika z bronią,

 

- wzięcia zakładników,

 

- wtargnięcie, napaść agresywnegorodzica.

 

W ramach realizacji programu ObiektowiKoordynatorzy Bezpieczeństwa szkolą nauczycieli w swoich placówkach orazorganizują ćwiczenia ewakuacyjne i antynapadowe zgodnie z algorytmamipostępowania programu “Zapobiec – Przetrwać” przy współpracy z służbamimundurowymi.

 

 

 
 

d. "Bezpiecznaszkoła"działania podejmowaneprzez Policję i Straż Miejską w Bydgoszczy, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy iświadomości dzieci i młodzieży w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowaniasię, zagrożeń występujących we współczesnym świecie, unikania ich orazzminimalizowania ich negatywnych skutków tych zagrożeń. Spotkania z uczniamiszkół poświęcone bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczościnieletnich służą również zwiększeniu zaufania młodzieży do Policji i StrażyMiejskiej.

 

Proponowane tematy realizowaneprzez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w bydgoskich szkołach:

 

„Bezpieczeństwodziecka" (omówienie zagrożeń występujących w życiu codziennym np. w drodzedo i ze szkoły itp.);

 

„Rysopis"(przedstawienie zasad sporządzania rysopisu oraz zwracania uwagi na zachowaniaprzestępcze);

 

- „Przemoc wśród młodzieży"- „Stop agresji” (celem tejinicjatywy jest podniesienie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży,kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, przeciwdziałanie i eliminowaniewszelkich aspektów agresji życia szkolnego; w ramach tych działańprzeprowadzane są spotkania, prelekcje z młodzieżą szkolną, pedagogami orazrodzicami, organizowane są konkursy, których wspólnym mianownikiem jestwyrażenie dezaprobaty i sprzeciwu uczniowskiego dla wszelkich form przemocy iagresji; akcja ma charakter całoroczny i jest już realizowana od pięciu lat);

 

"Niebieskietygodnie" to spotkania z dziećmi, których tematyka dopasowana jestdo istniejących potrzeb zachowań uczniów na terenie danej placówki. Najczęściejporuszane zagadnienia to przemoc rówieśnicza, uzależnienia od alkoholu,narkotyków,

 

"PatrolePrzyszkolne" -  celem tych działań jest ograniczenie czynówkaralnych na terenach placówek kulturalno oświatowych i w ich okolicach orazzwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży w rejonach szkół. Patroleprzyszkolne funkcjonują na podstawie opracowanych charakterystyk traspatrolowych. "Patrole Przyszkolne" w ramach porozumienia realizowanesą wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej,

 

"CzerwoneKartki" - istotą tych działań jest powiadomienie rodziców lub prawnychopiekunów o ujawnieniu u dziecka zachowań świadczących o demoralizacji tj.palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków, włóczęgostwa, nierealizowania obowiązku szkolnego. Czerwona kartka to informacja sporządzona wformie notatki z legitymowania.

 

- Debaty - w ramach prowadzonejprofilaktyki kryminalnej prowadzone są warsztaty i debaty społeczne, którychtematyka ma dotyczyć m.in. przestępczości i demoralizacji nieletnich,bezpieczeństwa młodzieży, współczesnych zagrożeń. Debaty prowadzone mogą byćprzez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji jak również samorząduczniowski czy wyznaczoną lub zaproszoną osobę przez dyrektora szkoły. Wspotkaniach powinna uczestniczyć przede wszystkim młodzież szkolna, gronopedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście.

 

-Spotkania pedagogów szkolnych -Efektem spotkań ma być przede wszystkim wymiana informacji na temat występującychzagrożeń na terenie danej placówki oświatowej oraz przedstawienie przez StrażMiejską i Policję sposobu i formy podejmowanych działań prewencyjno-profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie występującegozagrożenia.

 

Wymiana doświadczeń orazwspółpraca z zaproszonymi instytucjami prowadzą do wypracowania najlepszegosposobu i formy przeciwdziałania i zapobiegania przestępstw i demoralizacjinieletnich w naszym mieście.

 

- "Obcy niebezpieczny" - W ramach spotkańomawiana jest tematyka nieufania obcym oraz postępowania podczas różnychzagrożeń i zagubienia się w nieznanym miejscu.

 

- "Bezpieczne zachowania wobec psa"-podczas spotkań omawiana jest tematyka bezpiecznego kontaktu z psem.

 

- Zielona szkoła” - akcja organizowana wspólniez SM Bydgoszcz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach spotkań młodzież poznajepracę różnych służb mundurowych.

 

- “Odpowiedzialność prawna nieletnich” –spotkania uświadamiające młodzieży poniżej 17 r.ż konsekwencje prawnewynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 

e.  Konkurs “Żyj, nie ulegaj, walcz”-Konkurs organizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące we współpracy zWydziałem Edukacji UM Bydgoszczy, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomaniiw Bydgoszczy, Policją i Strażą Miejską. Celem tego przedsięwzięcia jestzwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego bezalkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności w czasiewolnym. Adresowany jest do uczniów Gimnazjów i Liceów z terenu miastaBydgoszczy.

 

Konkursskładał się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała okres trzech miesięcy, wktórym młodzież gimnazjalna i licealna przygotowywała prace w trzechkategoriach: konkursie plastycznym, fotograficznym, literackim, muzycznym.

 

 

 

f.   Jestem bezpieczny - umiempomagać innym” - W styczniu 2009r.podjęto wspólne działania w ramach programu „Jestem Bezpieczny – umiem pomagaćinnym”, skierowanego do uczniów szkoły podstawowej klas V-VI w wieku 11-13 lat.Współorganizatorami projektu są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy,Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ZwiązekHarcerstwa Polskiego, Maltańska Służba Medyczna Oddział w Bydgoszczy,Żandarmeria Wojskowa Oddział w Bydgoszczy. Program ma na celu wyposażenieuczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ( wypadkikomunikacyjne, zabawy w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp.), udzielaniepierwszej pomocy, umiejętność właściwej reakcji, powiadomienia służbratunkowych. Ponadto program ma zintegrować grupę młodych ludzi, a zajęcia wplenerze ukazać możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Program jestrealizowany w ramach turnieju, który rozpoczyna się od eliminacji szkolnych,podczas których przeprowadzany jest test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa.Udział w nim mogą wziąć szkoły podstawowe z terenu miasta Bydgoszczy i powiatubydgoskiego, które wyrażą akces uczestnictwa. Finaliści konkursu biorą udział wdwudniowym biwaku zorganizowanym w ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego wKrówce Leśnej, podczas którego sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności wprzeprowadzonym biegu patrolowym. Ukoronowaniem zmagań uczestnikówjest wspólna zabawa oraz moc atrakcji przygotowanych przez organizatorówprojektu. Dla najlepszych drużyn przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

 

 

g.    Bezpieczne wakacje” - wramach spotkań z dziećmi i młodzieżą przedstawiana jest prezentacja dot.„Bezpiecznych zachowań” oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczasletniego wypoczynku.

 

 

 

 

 

Innedziałania :

 

 

 

a)      „Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

 

 

 

W ramach podprogramu „Oznakuj rower - poznajswojego dzielnicowego” organizowane są przez policjantów KMP akcjeznakowania rowerów we wszystkich komisariatach. Każdy komisariat zostałwyposażony w engrawer. Znakowanie i ewidencjowanie rowerów ma służyćzapobiegania kradzieżom, napadom rabunkowym, których ofiarami najczęściej sąludzie młodzi. Cała procedura polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządemtypu „engrawer” na ramie roweru oznaczenia składającego się z 4 liter i 6 cyfroraz wydaniu właścicielowi tzw. dowodu rejestracyjnego jako poświadczenia, iż rowerten został zarejestrowany w bazie danych Policji. W przypadku kradzieży takoznakowanego roweru pokrzywdzony zgłasza ten fakt w Komisariacie Policji okazującdokument – dowód rejestracyjny.  Przestępca,złodziej stwierdziwszy fakt, iż rower jest oznakowany musi się liczyć zutrudnieniem przy jego sprzedaży. Dla potrzeb realizacji tego programu w Wydziale Prewencji KMP w Bydgoszczy opracowano ulotkę prewencyjną „Mądryrowerzysta przed szkodą”, którą rozpropagowano na wszystkie Komisariaty Policjioraz rozdawano ją podczas wielu akcji i festynów. Nawiązano ścisłą współpracę zczłonkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Komunikacji Rowerowej„Cykliści Bydgoszczy”.

 

Poprzez realizację tego programu podnosimy świadomośćprawną rowerzystów, a co się z tym wiąże, zwiększamy bezpieczeństwo ich, jakrównież innych uczestników ruchu drogowego.

 

 

 

Cel programu:

 

1.    Ograniczenie liczby kradzieżyrowerów na terenie działania KMP w Bydgoszczy.

 

2.   Zmniejszenie poczucia zagrożeniamieszkańców w związku z kradzieżami , włamaniami do piwnic oraz napadamirabunkowym, gdzie przedmiotem przestępstwa jest rower.

 

3.   Kreowanie pozytywnego wizerunkudzielnicowego.

 

4.   Włączenie się dzielnicowego wnurt zadań realizowanych wspólnie z mieszkańcami rejonów służbowych w zakresiepoprawy bezpieczeństwa obywateli.

 

5.    Podniesienie poziomu wiedzymieszkańców w zakresie technicznych form ochrony mienia i bezpiecznychzachowań.

 

6.   Kształtowanie postawprospołecznych.

 

7.    Zwiększenie świadomości na temataktywnego działania i współpracy organizacji, instytucji, mieszkańców na rzeczograniczania przestępczości.

 

 

 

b)     „Bezpieczny Ogród”


 
 

Jednym z działań policji na rzeczpoprawy bezpieczeństwa są akcje w ramach „Bezpiecznego Ogrodu” ukierunkowanena zabezpieczenie terenów działkowych. Policjanci uczestniczą w spotkaniach zdziałkowcami, podczas których omawiane są sposoby zabezpieczenia działek przeddewastacją, okradaniem domków letniskowych, potrzebie stałych służb w porzewieczorowo – nocnej, zimowej. Stały kontakt utrzymywany jest z prezesamidziałek, w celu bezpośredniego przepływu informacji (np. o podejrzanych osobachobcych na terenie działek, przebywających tam bezdomnych, nieletnich itd.). Naterenie poszczególnych Komisariatów Policji z terenu działania KMP w Bydgoszczyznajdują się klucze od bram wjazdowych na teren ogródków działek, co wprzypadku potrzeby nagłego zagrożenia jest znacznym ułatwieniem dla służbinterweniujących. Policjanci (najczęściej dzielnicowi) oprócz patroliwyznaczonych zgodnie z planem policji, uczestniczą również we wspólnychpatrolach z działkowcami na terenie ich działek.

 

Cel programu:

 

1. Integracja i zaangażowaniewłaścicieli działek ogrodowo – rekreacyjnych na rzecz współdziałania z Policjąw celu minimalizacji i eliminowania ujawnionych zjawisk o charakterzekryminalnym.

 

2. Ograniczenie kradzieży zwłamaniami do altanek ogrodowych.

 

3. Przekazywanie informacjiwłaścicielom działek o metodach działaniach sprawców przestępstw oraz sposobachzapobiegania przestępczości na terenie ogródków działkowych.